top of page

KOKOBLOCKS starter set includes:

  • 10 blocks Full Size 15x30cm Blocks 
  • 10 blocks Half Size 15x15cm Blocks
  • 10 blocks Quarter Size 7.5cmx15cm Blocks
  • 10 pcs Full Size Finishing Caps 15x30 cm

 

สตาร์ทเตอร์ เซต

  • ขนาดมาตรฐาน8ปุ่ม 15x30 เซนติเมตร 10 ชิ้น 
  • ขนาดกลาง4ปุ่ม 15x15 เซนติเมตร 10 ชิ้น
  • ขนาดเล็ก 2ปุ่ม 7.5x15 เซนติเมตร 10 ชิ้น
  • ฝาปิดขนาดใหญ่ 15x30 เซนติเมตร 10 ชิ้น

Play Set 40 pcs.[เพลย์เซต 40 ชิ้น ]

฿7,800.00Price
Option 1